Voorwaarden en bepalingen

Welkom bij VSPA!

Deze voorwaarden geven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Studievereniging VSPA, te vinden op www.vspa.nl.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van VSPA als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.
Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door VSPA te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Studievereniging VSPA.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.
Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Studievereniging VSPA en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op VSPA. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag dit van VSPA benaderen voor je eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.

U mag niet:

Materiaal van VSPA herpubliceren
Materiaal van VSPA verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van VSPA reproduceren, dupliceren of kopiëren
Materiaal van VSPA opnieuw distribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Free Terms and Conditions Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Studievereniging VSPA filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Studievereniging VSPA, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van degene die hun opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Study Association VSPA niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Comments op deze website.

Studievereniging VSPA behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en Reacties die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd te verwijderen.

Je garandeert en verklaart dat:

Je gerechtigd bent om de Reacties op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
De commentaren geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk van derden;
De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gebruiken te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Je verleent Studievereniging VSPA hierbij een niet-exclusieve licentie om je Reacties te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.
Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online gidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken; en
Systeemwijde Geaccrediteerde Bedrijven, behalve wervende non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
dot.com community sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
distributeurs van online gidsen
internetportalen;
accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Studievereniging VSPA compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als je een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons daarvan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Studievereniging VSPA. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van alle URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik van de uniforme resource locator waarnaar gelinkt wordt; of
Door gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Study Association VSPA is niet toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.
iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.
Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op jouw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website opduiken. Er mogen geen links op een Website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op of anderszins een inbreuk vormen op de rechten van derden, of de inbreuk of andere schending daarvan bepleiten.
Uw privacy

Lees het Privacybeleid
Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.
Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het je vrij om contact met ons op te nemen en ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of direct op je te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.
Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die volgens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam, gevestigd aan Nieuwe Achtergracht 129B, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nieuwe Achtergracht 129B
0205256790

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Studentnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Financiële gegevens: Vanaf plaatsing van een bestelling of declaratie worden je gegevens 7 jaar bewaard. Dit is wettelijk verplicht
Personalia: Vanaf het invullen van het aanmeldformulier, tot en met datum van uitschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vspa.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vspa.nl